Algemene voorwaarden + privacy beleid

BeenInAsia.com

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Beeninasia.com: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Beeninasia.com gevestigd aan Revaleiland 486 te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 54905303;
b. opdrachtgever: de natuurlijke persoon die met Beeninasia.com een overeenkomst is aangegaan;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Beeninasia.com en de opdrachtgever waarbij Beeninasia.com in opdracht van de opdrachtgever een reisschema samenstelt en bemiddelt bij het tot stand komen van een boekingsovereenkomst;
d. reisschema: het reisschema dat Beeninasia.com in het kader van de overeenkomst voor de opdrachtgever heeft samengesteld;
e. samenwerkingspartner: het bedrijf waarmee Beeninasia.com samenwerkt en die de boekingsovereenkomst uitvoert;
f. boekingsovereenkomst: de boekingsovereenkomst die door bemiddeling van Beeninasia.com tussen de opdrachtgever en de samenwerkingspartner tot stand komt waarbij de samenwerkingspartner de boekingen maakt die benodigd zijn voor het uitvoeren van het reisschema;
g. website: de website https://www.beeninasia.com die door Beeninasia.com wordt beheerd;
h. betrokkene: de opdrachtgever en ieder ander persoon, zoals medereiziger van de opdrachtgever, van wie Beeninasia.com persoonsgegevens verwerkt;
i. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Beeninasia.com en de opdrachtgever.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Beeninasia.com vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.4. Indien Beeninasia.com niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Beeninasia.com in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever telefonisch of via de e-mail aan Beeninasia.com de opdracht heeft verleend tot het samenstellen van een reisschema en Beeninasia.com deze opdracht heeft aanvaard.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst, positie van Beeninasia.com en annulering
4.1. Beeninasia.com zal bij het verrichten van de werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen.
4.2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
4.3. Nadat de opdrachtgever zijn akkoord heeft gegeven op het reisschema, dan verstrekt Beeninasia.com de gegevens van de opdrachtgever en het reisschema aan de samenwerkingspartner zodat de boekingsovereenkomst tot stand kan komen en de samenwerkingspartner de boekingsovereenkomst kan uitvoeren. De samenwerkingspartner zal de opdrachtgever factureren voor de boekingen.
4.4. Beeninasia.com is geen partij bij de boekingsovereenkomst. Beeninasia.com is er dan ook niet verantwoordelijk voor indien de samenwerkingspartner zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever niet nakomt. Indien de samenwerkingspartner wanprestatie pleegt jegens de opdrachtgever, dan is dat een zaak tussen de opdrachtgever en de samenwerkingspartner. In een dergelijk geval dient de opdrachtgever de samenwerkingspartner daarop aan te spreken en niet Beeninasia.com. Op verzoek van de opdrachtgever kan Beeninasia.com bemiddelen bij een geschil tussen de samenwerkingspartner en de opdrachtgever. Beeninasia.com is daartoe nimmer verplicht.
4.5. Beeninasia.com kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van de samenwerkingspartner.
4.6. Indien de opdrachtgever de boekingsovereenkomst annuleert, dan heeft de samenwerkingspartners het recht annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De hoogte van de annuleringskosten staat in de boekingsovereenkomst of in de bijbehorende voorwaarden van de samenwerkingspartner.

Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever
5.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Beeninasia.com aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en zijn wensen ten aanzien van de reis tijdig aan Beeninasia.com worden verstrekt.
5.2. De opdrachtgever zal Beeninasia.com steeds zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen in zijn gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of van wijzigingen in zijn wensen ten aanzien van de reis.
5.3. De opdrachtgever onthoudt zich van alle activiteiten die de opdracht aan Beeninasia.com kunnen doorkruisen en/of die Beeninasia.com in de uitvoering van de opdracht kunnen belemmeren.

Artikel 6. Klachten
6.1. Klachten over de werkzaamheden van Beeninasia.com dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk of via de e-mail te worden gemeld aan Beeninasia.com. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Beeninasia.com in staat is adequaat te reageren.
6.2. Indien een klacht gegrond is, dan zal Beeninasia.com de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of via de e-mail kenbaar te worden gemaakt.
6.3. De opdrachtgever is verplicht Beeninasia.com de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn tekortkomingen, die aan Beeninasia.com zijn toe te rekenen, te herstellen of de uit die tekortkomingen voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

Artikel 7. Opschorting en ontbinding
7.1. Beeninasia.com is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, indien:
a. De opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Beeninasia.com niet of niet volledig nakomt;
b. Na het sluiten van de overeenkomst Beeninasia.com ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
c. Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
d. De Wet schuldsanering natuurlijke personen op de opdrachtgever van toepassing wordt verklaard.
7.2. Beeninasia.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de opdrachtgever voor een opschorting of ontbinding lijdt.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en verjaring
8.1. Beeninasia.com kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
a. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 9 van deze algemene voorwaarden;
b. Enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever.
8.2. Beeninasia.com is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Beeninasia.com is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.3. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Beeninasia.com, maakt.
8.4. Het uitvoeren van het reisschema is volledig voor rekening en voor risico van de opdrachtgever;
8.5. Beeninasia.com is niet aansprakelijk voor de werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever door derden, waaronder een samenwerkingspartner, die zijn aanbevolen door Beeninasia.com.

Artikel 9. Overmacht
9.1. Onder overmacht dient o.a. te worden staan: virusinfectie of computervredebreuk door derden; ziekte van de natuurlijke persoon die namens Beeninasia.com de overeenkomst uitvoert; internet- en stroomstoring; storing in het e-mailverkeer; brand; diefstal; overheidsmaatregelen.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1. Beeninasia.com behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die Beeninasia.com toekomen op grond van de Auteurswet. De auteursrechten op het reisschema berusten bij Beeninasia.com.
10.2. Beeninasia.com behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Bevoegde rechter en toepasselijk recht
11.1. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Beeninasia.com zullen beslecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Beeninasia.com is gelegen. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Beeninasia.com schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
11.2. Op elke overeenkomst tussen Beeninasia.com en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

PRIVACY BELEID

Artikel 12. Persoonsgegevens
12.1. Voor Beeninasia.com is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Beeninasia.com volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
12.2. Beeninasia.com verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens via de website aan Beeninasia.com heeft verstrekt, wanneer de betrokkene een overeenkomst met Beeninasia.com is aangegaan, wanneer de betrokkene telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Beeninasia.com, of wanneer de betrokkene de persoonsgegevens verstrekt heeft aan Beeninasia.com in het kader van de overeenkomst.
12.3. Beeninasia.com verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
a. Contactgegevens, zoals: voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer;
b. Adresgegevens, zoals: voor- en achternaam, adres, postcode, plaats en land;
c. Gegevens die noodzakelijk zijn om een reis te boeken, zoals: voor- en achternaam, geslacht en geboortedatum;
d. Gegevens die op het paspoort van de opdrachtgever staan, zoals: voor- en achternaam, geboortedatum, paspoortnummer, nationaliteit en tot wanneer het paspoort geldig is. De gegevens op het paspoort die voor Beeninasia.com niet noodzakelijk zijn, zoals pasfoto en BSN dienen door de opdrachtgever afgeschermd te worden bij het verstrekken van een kopie of scan van zijn paspoort.
12.4. Beeninasia.com verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.

Artikel 13. Grondslag en doeleinden van de verwerking
13.1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het tot stand komen en uitvoeren van de overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of een gerechtvaardigd belang van Beeninasia.com.
13.2. Beeninasia.com verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, zoals: Het samenstellen en sturen van het reisschema.
b. Om contact met de betrokkene te houden, zoals: Het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
c. Administratieve doeleinden, zoals: Het beheren van een klantenbestand;
d. Het sturen van een nieuwsbrief;
e. Het door de samenwerkingspartner boeken van vluchten e.d. en het aanmelden van de betrokkenen bij autoriteiten.
13.3. De verstrekking van de gegevens genoemd in artikel 12.3 is een contractuele verplichting. Zonder deze gegevens kan Beeninasia.com de overeenkomst niet uitvoeren.
13.4. Beeninasia.com zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 13.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
13.5. Beeninasia.com verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Beeninasia.com streeft naar minimale gegevensverwerking.
13.6. Beeninasia.com zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

Artikel 14. Nieuwsbrief
14.1. Beeninasia.com stuurt periodiek nieuwsbrieven naar de betrokkene indien de betrokkene daarvoor vooraf zijn toestemming heeft verleend.
14.2. In elke nieuwsbrief die naar de betrokkene wordt gestuurd, is een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrief van Beeninasia.com. Nadat de betrokkene zich heeft afgemeld, stuurt Beeninasia.com de betrokkene via de e-mail een bevestiging van de afmelding.

Artikel 15. Wissen van persoonsgegevens
15.1. Beeninasia.com zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
a. De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
b. De betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
c. De persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
15.2. Beeninasia.com is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

Artikel 16. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
16.1. Beeninasia.com zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien:
a. Beeninasia.com daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken;
b. Een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
c. Het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, zoals het verstrekken van persoonsgegevens aan de samenwerkingspartner ten behoeve van het tot stand komen en uitvoeren van de boekingsovereenkomst;
d. Daarom verzocht is door een autoriteit, zoals politie of justitie. Voordat Beeninasia.com persoonsgegevens aan een autoriteit verstrekt, controleert Beeninasia.com de bevoegdheden van deze autoriteit.

Artikel 17. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
17.1. Op verzoek verleent Beeninasia.com aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Beeninasia.com van hem bijhoudt en verstrekt Beeninasia.com de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
17.2. Beeninasia.com biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Beeninasia.com van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.
17.3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Beeninasia.com worden ingediend, zie artikel 20.1 voor de contactgegevens van Beeninasia.com. Beeninasia.com reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

Artikel 18. Bezwaar
18.1. De betrokkene kan bij Beeninasia.com bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Beeninasia.com het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Beeninasia.com met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Beeninasia.com bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

Artikel 19. Recht van beperking
19.1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Beeninasia.com verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

Artikel 20. Contact
20.1. Voor vragen over de wijze waarop Beeninasia.com persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Beeninasia.com van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Beeninasia.com.

Contactgegevens:

Beeninasia.com
Adres:   Revaleiland 486
Postcode/plaats:  1014 ZG Amsterdam
E-mailadres:   carla@beeninasia.com
Telefoonnummer: (+31) 6 11 45 06 43

20.2. Indien Beeninasia.com op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Beeninasia.com de betrokkene daarvan op de hoogte.

Artikel 21. Beveiligingsmaatregelen
21.1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Beeninasia.com verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens. Beeninasia.com heeft o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
a. Het gebruiken van systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;
b. Het gebruiken van beveiligde netwerkverbindingen;
c. Het versleuteld opslaan van de gegevens in de database;
d. Fysieke bescherming van IT-voorzieningen, apparatuur en de server tegen toegang door onbevoegden en tegen schade;
e. Gegevens die via de website aan Beeninasia.com worden verstrekt, zijn versleuteld. Beeninasia.com maakt gebruik van een HTTPS verbinding.

Artikel 22. Privacy beleid van derden
22.1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. Beeninasia.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website geraadpleegd te worden.

Artikel 23. Datalek
23.1. Indien zich bij Beeninasia.com een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Beeninasia.com daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
23.2. Indien er sprake is van een datalek bij Beeninasia.com dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Beeninasia.com de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 24. Klacht indienen
24.1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Beeninasia.com niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij een toezichthoudende autoriteit in het land waar de betrokkene woonachtig is.
280720 v0.1